Encyclopedia > Tang dynasty

  Article Content

Tang Dynasty

Redirected from Tang dynasty

Tang Dynasty (唐朝 618-907) followed Sui Dynasty and preceded the Period of the Five Dynasties and the Ten Kingdoms in China.

Tang Dynasty 618-690, 705-907
Temple Names ( Miao Hao 廟號 ) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Convention: "Tang" + temple name
Note: Wu Hou (武后 wu3 hou4) (Empress Wu) was posthumous name.
Gao Zu (高祖 gao1 zu3) Li Yuan|李淵 li3 yuan1 618-626 Wude (武德 wu3 de2) 618-626
Tai Zong (太宗 tai4 zong1) Li Shi Min|李世民 li3 shi4 min2 627-649 Zhenguan (貞觀 zhen1 guan1) 627-649
Gao Zong (高宗 gao1 zong1) Li Zhi |李治 li3 zhi4 650-683 Yonghui (永徽 yong3 hui1) 650-655
Xianqing (顯慶 xian3 qing4) 656-661
Longshuo (龍朔 long2 shuo4) 661-663
Linde (麟德 lin2 de2) 664-665
Qianfeng (乾封 qian2 feng1) 666-668
Zongzhang (總章 zong3 zhang1) 668-670
Xianheng (咸亨 xian2 heng1) 670-674
Shangyuan (上元 shang4 yuan2) 674-676
Yifeng (儀鳳 yi2 feng4) 676-679
Tiaolu (調露 tiao2 lu4) 679-680
Yonglong (永隆 yong3 long2) 680-681
Kaiyao (開耀 kai1 yao4) 681-682
Yongchun (永淳 yong3 chun2) 682-683
Hongdao (弘道 hong2 dao4) 683
Zhong Zong (中宗 zhong1 zong1) Li Xian|李顯 li3 xian3 or Li Zhe|李哲 li3 zhe2 684, 705-710 Sisheng (嗣聖 si4 sheng4) 684
Shenlong (神龍 shen2 long2) 705-707
Jinglong (景龍 jing3 long2) 707-710<be>
Rui Zong (睿宗 rui4 zong1) Li Dan|李旦 li3 dan4 684, 710-712 Wenming (文明 wen2 ming2) 684
Jingyun (景雲 jing3 yun2) 710-711
Taiji (太極 tai4 ji2) 712
Yanhe (延和 yan2 he2) 712
Wu Hou (武后 wu3 hou4) Wu Ze Tian|武則天 wu3 ze2 tian1 684-705 Guangzhai (光宅 guang1 zhai2) 684
Chuigong (垂拱 chui2 gong3) 685-688
Yongchang (永昌 yong3 chang1) 689
Zaichu (載初 zai4 chu1) 690
Zhou Dynasty (690 AD - 705 AD)
Continuation of Tang Dynasty
Shao Di (少帝 shao4 di4) see note below the table Li Chong Mao|李重茂 li3 chong2 mao4 710 Tanglong (唐隆 tang2 long2) 710
Xuan Zong (玄宗 xuan2 zong1) Li Long Ji|李隆基 li3 long2 ji1 712-756 Xiantian (先天 xian1 tian1) 712-713
Kaiyuan (開元 kai1 yuan2) 713-741
Tianbao (天寶 tian1 bao3) 742-756
Su Zong (肅宗 su4 zong1) Li Heng|李亨 li3 heng1 756-762 Jide (至德 zhi4 de2) 756-758
Qianyuan (乾元 qian2 yuan2) 758-760
Shangyuan (上元 shang4 yuan2) 760-761
Dai Zong (代宗 dai4 zong1) Li Yu|李豫 li3 yu4 762-779 Baoying (寶應 bao3 ying4) 762-763
Guangde (廣德 guang3 de2) 763-764
Yongtai (永泰 yong3 tai4) 765-766
Dali (大曆 da4 li4) 766-779
De Zong (德宗 de2 zong1) Li Gua|李适 li3 gua1 780-805 Jianzhong (建中 1jian4 zhong1) 780-783
Xingyuan (興元 xing1 yuan2) 784
Zhenyuan (貞元 zhen1 yuan2) 785-805
Shun Zong (順宗 shun4 zong1) Li Song|李誦 li3 song4 805 Yongzhen (永貞 yong3 zhen1) 805
Xian Zong (憲宗 xian4 zong1) Li Chun|李純 li3 chun2 806-820 Yuanhe (元和 yuan2 he2) 806-820
Mu Zong (穆宗 mu4 zong1) Li Heng|李恆 li3 heng2 821-824 Changqing (長慶 chang2 qing4) 821-824
Jing Zong (敬宗 jing4 zong1) Li Zhan|李湛 li3 zhan4 824-826 Baoli (寶曆 bao3 li4) 824-826
Wen Zong (文宗 wen2 zong1) Li Ang|李昂 li3 ang2 826-840 Baoli (寶曆 bao3 li4) 826
Dahe (大和 da4 he2) or Taihe (tai4 he2 太和) 827-835
Kaicheng (開成 kai1 cheng2) 836-840
Wu Zong (武宗 wu3 zong1) Li Yan|李炎 li3 yan2 840-846 Huichang (會昌 hui4 chang1) 841-846
Xuan Zong (宣宗 xuan1 zong1) Li Chen|李忱 li3 chen2 846-859 Dachong (大中 da4 chong1) 847-859
Yi Zong (懿宗 yi4 zong1) Li Cui|李漼 li3 cui3 859-873 Dachong (大中 da4 chong1) 859
Xiantong (咸通 xian2 tong1) 860-873
Xi Zong (僖宗 xi1 zong1) Li Xuan|李儇 li3 xuan1 873-888 Xiantong (咸通 xian2 tong1) 873-874
Qianfu (乾符 qian2 fu2) 874-879
Guangming (廣明 guang3 ming2) 880-881
Zhonghe (中和 zhong1 he2) 881-885
Guangqi (光啟 guang1 qi3) 885-888
Wende (文德 wen2 de2) 888
Zhao Zong (昭宗 zhao1 zong1) Li Ye|李曄 li3 ye4 888-904 Longji (龍紀 long2 ji4) 889
Dashun (大順 da4 shun4) 890-891
Jingfu (景福 jing3 fu2) 892-893
Qianning (乾寧 qian2 ning2) 894-898
Guanghua (光化 guang1 hua4) 898-901
Tianfu (天復 tian1 fu4) 901-904
Tianyou (天佑 tian1 you4) 904
Ai Di (哀帝 ai1 di4) or 昭宣帝 zhao1 xuan1 di4 see note below Li Zhu|李柷 li3 zhu4 904-907 Tianyou (天佑 tian1 you4) 904-907

See also: Chinese history, Period of Five Dynasties and Ten Kingdoms, Chinese sovereign, Korea, Japan, Manchuria, Mongols, Vietnam, Tibet, Gokturks, UighursAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Springs, New York

... are Hispanic or Latino of any race. There are 1,924 households out of which 29.7% have children under the age of 18 living with them, 51.2% are married couples ...

 
 
 
This page was created in 62.4 ms