Encyclopedia > Jin Dynasty (265-420)

  Article Content

Jin Dynasty (265-420)

The Jin Dynasty (晉 jin4, 265-420) followed the Three Kingdoms and preceded the Southern and Northern Dynasty in China.Jin Dynasty (265-420) Sovereigns
Posthumous Names ( Shi Hao 諡號) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Convention: "Jin" + posthumous name
Western Jin Dynasty 265-317
Wu Di (武帝 wu3 di4)[?] Sima Yan|司馬炎 si1 ma3 yan2 265-290 Taishi (泰始 tai4 shi3) 265-274
Xianning (咸寧 xian2 ning2)275-280
Taikang (太康 tai4 kang1) 280-289
Taixi (太熙 tai4 xi1) 290
Hui Di (惠帝 hui4 di4)[?] Sima Zhong|司馬衷 si1 ma3 zhong1 290-306 Yongxi (永熙 yong3 xi1) 290
Yongping (永平 yong3 ping) 291
Yuankang (元康 yuan2 kang1) 291-299
Yongkang (永康 yong3 kang1) 300-301
Yongning (永寧 yong3 ning2) 301-302
Taian (太安 tai4 an1) 302-303
Yongan (永安 yong3 an1) 304
Jianwu (建武 jian4 wu3) 304
Yongan (永安 yong3 an1) 304
Yongxing (永興 yong3 xing1) 304-306
Guangxi (光熙 guang1 xi1) 306
Huai Di (懷帝 huai2 di4)[?] Sima Chi|司馬熾 si1 ma3 chi4 307-311 Yongjia (永嘉 yong3 jia1) 307-313
Min Di (愍帝 min3 di4)[?] Sima Ye|司馬鄴 si1 ma3 ye4 313-317 Jianxing (建興 jian4 xing1) 313-317
Eastern Jin Dynasty 317 AD - 420 AD
Yuan Di (元帝 yuan2 di4)[?] Sima Rui|司馬睿 si1 ma3 rui4 317-322 Jianwu (建武 jian4 wu3) 317-318
Daxing (大興 da4 xing1) 318-321
Yongchang (永昌 yong3 chang3) 321-322
Ming Di (明帝 ming2 di4)[?] Sima Shao|司馬紹 si1 ma3 shao4 322-325 Yongchang (永昌 yong3 chang3) 322-323
Taining (太寧 tai4 ning2) 323-325
Cheng Di (成帝 cheng2 di4)[?] Sima Yan|司馬衍 si1 ma3 yan3 325-342 Taining (太寧 tai4 ning2) 325
Xianhe (咸和 xian2 he2) 326-334
Xiankang (咸康 xian2 kang1) 335-342
Di (康帝 kang1 di4)[?] Sima Yue|司馬岳 si1 ma3 yue4 342-344 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 343-344
Mu Di (穆帝 mu4 di4)[?] Sima Dan|司馬聃 si1 ma3 dan1 345-361 Yonghe (永和 yong3 he2) 345-356
Shengping (升平 sheng1 ping2) 357-361
Ai Di (哀帝 ai1 di4)[?] Sima Pi|司馬丕 si1 ma3 pi1 361-365 Longhe (隆和 long2 he2) 362-363
Xingning (興寧 xing1 ning2) 363-365
Hai Xi Gong (海西公 hai3 xi1 gong1)[?] Sima Yi|司馬奕 si1 ma3 yi4 365-371 Taihe (太和 tai4 he2) 365-371
Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4)[?] Sima Yu|司馬昱 si1 ma3 yu4 371-372 Xianan (咸安 xian2 an1) 371-372
Xiao Wu Di (孝武帝 xiao4 wu3 di4)[?] Sima Yao|司馬曜 si1 ma3 yao4 372-396 Ningkang (寧康 ning2 kang1) 373-375
Taiyuan (太元 tai4 yuan2) 376-396
An Di (安帝 an1 di4)[?] Sima De Zong|司馬德宗 si1 ma3 de2 zong1 396-418 Longan (隆安 long2 an1) 397-401
Yuanxing (元興 yuan2 xing1) 402-404
Yixi (義熙 yi4 xi1) 405-418
Gong Di (恭帝 gong1 di4)[?] Sima De Wen|司馬德文 si1 ma3 de2 wen2 419-420 Yuanxi (元熙 yuan2 xi1) 419-420


See also: Chinese history, Wu Hu, Sixteen Kingdoms, Chinese sovereign, Fomer Qin Empire[?], Northern Wei Dynasty, Song DynastyAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Jordanes

... was a notary of Gothic kings in Italy. At the time of Justinian, he was a Christian and possibly bishop of Croton. In approximately 580, he wrote "De origine actibusqu ...

 
 
 
This page was created in 40.7 ms