Encyclopedia > Jin Dynasty (1115-1234)

  Article Content

Jin Dynasty (1115-1234)

Jin Dynasty (金 jin1 1115-1234) was founded by Wan Yan (完顏 wan2 yan2) family of the nomadic Jurchen who also established the Qing Dynasty some 500 years later. As the first dynasty which once seated at Beijing, it was anniliated by Mongols led by Ogedei Khan[?], third son of Genghis Khan.


Sovereigns of Jin Dynasty 1115-1234
Temple Names ( Miao Hao 廟號 miao4 hao4) Posthumous Names ( Shi Hao 諡號 ) Born Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號) and their according range of years
Convention: "Jin" + temple name or posthumous name
Tai Zu|太祖 tai4 zu3 Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan A Gu Da|完顏阿骨打 wan2 yan2 a1 gu2 da3 1115-1123 Shouguo (收國 shou1 guo2) 1115-1116
Tianfu (天輔 tian1 fu3) 1117-1123
Tai Zong (太宗 tai4 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan Wu Qi Mai|完顏吳乞買 wan2 yan2 wu2 qi3 mai3 or Wan-Yan (Sheng or Cheng)|完顏晟 wan2 yan2 (sheng4 or cheng2) 1123-1134 Tianhui (天會 tian1 hui4) 1123-1134
Xi Zong (熙宗 xi1 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan He-La|完顏合剌 wan2 yan2 he2 la2 or Wan-Yan Dan|完顏亶 wan2 yan2 dan3 1135-1149 Tianhui (天會 tian1 hui4) 1135-1138
Tianjuan (天眷 tian1 juan4) 1138-1141
Huangtong (皇統 huang2 tong3) 1141-1149
Did not exist Hai Ling Wang|海陵王 hai3 ling2 wang2 Wan-Yan Liang|完顏亮 wan2 yan2 liang4 1149-1161 Tiande (天德 tian1 de2) 1149-1153
Zhenyuan (貞元 zhen1 yuan2) 1153-1156
Zhenglong (正隆 zheng4 long2) 1156-1161
Shi Zong (世宗 shi4 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan Yong|完顏雍 wan2 yan2 yong1 1161-1189 Dading (大定 da4 ding4) 1161-1189
Zhang Zong (章宗 zhang1 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan Jing|完顏璟 wan2 yan2 jing3 1190-1208 Mingchang (明昌 ming2 chang1) 1190-1196
Chengan (承安 cheng2 an1) 1196-1200
Taihe (泰和 tai4 he2) 1200-1208
Did not exist Wei Shao Wang|衛紹王 wei4 shao4 wang2 or Wei Wang (衛王 wei4 wang2) Wan-Yan Yong Ji|完顏永濟 wan2 yan2 yong3 ji4 1209-1213 Daan (大安 da4 an1) 1209-1212
Chongqing (崇慶 chong2 qing4) 1212-1213
Zhining (至寧 zhi4 ning2) 1213
Xuan Zong (宣宗 xuan1 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan Xun|完顏珣 wan2 yan2 xun2 1213-1223 Zhenyou (貞祐 zhen1 you4) 1213-1217
Xingding (興定 xing1 ding4) 1217-1222
Yuangunag (元光 yuan2 guang1) 1222-1223
Ai Zong (哀宗 ai1 zong1) Too tedious thus not used when referring to this sovereign Wan-Yan Shou Xu|完顏守緒 wan2 yan2 shou3 xu4 1224-1234 Zhengda (正大 zheng4 da4) 1224-1232
Kaixing (開興 kai1 xing1) 1232
Tianxing (天興 tian1 xing1) 1232-1234
Did not exist
Mo Di |末帝 mo4 di4) Wan-Yan Cheng Lin|完顏承麟 wan2 yan2 cheng2 lin2 1234 Did not exist


See also: Chinese history -- Chinese sovereign -- Song Dynasty -- Five Dynasties and Ten Kingdoms Period -- Tang Dynasty -- Mongols -- Western XiaAll Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

 
  Search Encyclopedia

Search over one million articles, find something about almost anything!
 
 
  
  Featured Article
Quioque, New York

...     Contents Quioque, New York Quioque is a town located in Suffolk County, New York. As of the 2000 census, the town had a total population of 800. ...

 
 
 
This page was created in 29.2 ms